Regulamin promocji

Regulamin promocji

§1

Postanowienia ogólne:

 

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki wyprzedaży produktów.
 2. Organizatorem przedsprzedaży jest European Nails International Sp z o.o. z siedzibą ul. Ofiar Dąbia 10a, 31-566, Kraków, zwana dalej

„Organizatorem” prowadząca sklep Internetowy: https://nlnobel.com

 

§2

Termin i miejsce przedsprzedaży:

 

 1. Przedsprzedaż prowadzona będzie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jak i poza jej granicami w sklepie internetowym www.nlnobel.com.

Akcja promocyjna będzie trwać od dnia 27.12.2021 roku od godziny 10:00:00 (czasu środkowoeuropejskiego GMT +1) do dnia 15.01.202 roku do godziny 23:59:00 (czasu środkowoeuropejskiego GMT +1) lub do wyczerpania zapasów lub odwołania Akcji przez Organizatora. (dalej: Czas obowiązywania Akcji).

 1. Termin realizacji zamówienia wynosi 2-5 dni roboczych od daty sprzedaży.

 

§3

Uczestnicy przedsprzedaży:

 

W Akcji promocyjnej może wziąć udział zarówno konsument, a zatem osoba fizyczna dokonująca

czynności prawnej na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, niezwiązanej

bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, jak również przedsiębiorca – to jest

osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33

1 § 1 k.c.,

prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (dalej: Uczestnik), który zakupił produkt na stronie internetowej www.nlnobel.com.

 

§4

Warunki udziału w przedsprzedaży:

 

 1. Sprzedażą objęte są zamówienia Uczestnika złożone w Sklepie Internetowym www.nlnobel.com.
 2. Formy płatności dostępne do produktów objętych przedsprzedażą na stronie www.nlnobel.com. W przypadku braku płatności w przeciągu 3 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia, organizator zastrzega sobie prawo do anulacji zamówienia bez wcześniejszego informowania klienta.
 3. Sprzedaż nie może być łączona z innymi promocjami.
 4. W czasie trwania Akcji promocyjnej, każdy Uczestnik może złożyć dowolną ilość zamówień.
 5. W przypadku dokonania jakiejkolwiek zmiany dotyczącej parametrów zamowienia, Uczestnik zobowiązany jest przesłać informacje na adres mailowy Organizatora – eni.cosmetics.pl@gmail.com z adresu mailowego Uczestnika wskazanego w zamówieniu zródłowym.

Zmiany zamówienia przekazane w innej formie nie będą uwzględnione.

 1. Reklamacje i zwroty:

- W przypadku Akcji organizowanej przez Organizatora - wszelkie reklamacje dotyczące sposobu

przeprowadzenia Akcji, Uczestnicy winni zgłaszać drogą mailową na adres

eni.cosmetics.pl@gmail.coml lub drogą pocztową na adres siedziby Organizatora podany w pkt 2

ust. 1 Regulaminu, z dopiskiem: „Reklamacja" przez cały czas trwania

Akcji, jednakże nie później niż 14 dni od daty doręczenia zamówienia objętego Akcją

promocyjną.

- Reklamacja powinna zawierać następujące dane Uczestnika: imię, nazwisko i dokładny adres,

jak również dokładny opis i powód reklamacji, a także żądanie Uczestnika.

- Reklamacje złożone po terminie lub niezawierające informacji, o których mowa w ust. 2 nie będą

rozpatrywane. Za datę nadania reklamacji uznaje się datę stempla pocztowego na przesyłce

zawierającej reklamację.

- Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie jednakże nie później niż w ciągu 14 dni od dnia ich

otrzymania przez Organizatora.

- W przypadku, gdy przepisy powszechnie obowiązującego prawa przyznają Uczestnikowi prawo

zwrotu, zwrot produktów kupionych w Akcji promocyjnej jest możliwy o tyle, o ile stanowi on

cały zestaw nowych i nieużywanych przedmiotów kupionych w Akcji promocyjnej. Zwrot

realizowany może zostać przez klienta wyłącznie w stosunku do Organizatora w rozumieniu pkt I

ust. 1 Regulaminu.

 

§5

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Organizator.
 2. Dane osobowe zbierane w związku z Promocją przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia,

w celach księgowo rachunkowych, a także w zakresie dochodzenia roszczeń i obrony przed

roszczeniami wynikającymi z Umowy sprzedaży – na podstawie uzasadnionego interesu

prawnego Administratora, jakim jest dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami.

 1. Dane osobowe Uczestników mogą być ujawniane podmiotom wspierającym Organizatora przy

realizacji Konkursu, w tym w szczególności agencjom marketingowym, firmom kurierskim,

Poczcie Polskiej.

 1. W związku z przetwarzaniem przez Organizatora danych osobowych, Uczestnikom przysługują

następujące uprawnienia:

- prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub

ograniczenia ich przetwarzania.

- prawo do przenoszenia dostarczonych danych osobowych do innego administratora.

- prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 1. Uczestnikom przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych

Osobowych.

 1. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres, w którym możliwe będzie

zgłaszania reklamacji, a w przypadku reklamacji – przez czas niezbędny do rozpatrzenia

reklamacji. Dane osobowe zbierane w celach księgowych przechowywane będą przez czas

wymagany prawem dla przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych i publicznoprawnych.

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek konieczny realizacji

zamówienia. Konsekwencją nie podania danych osobowych będzie, zatem brak możliwości

zrealizowania zamówienia.

.

 

§6

Postanowienia końcowe:

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w czasie trwania Akcji

promocyjnej bez podania przyczyny z zastrzeżeniem, że uprawnienia nabyte przez Uczestników

przed dokonaniem zmiany będą respektowane. W szczególności Organizator zastrzega sobie

prawo do skrócenia czasu trwania Akcji promocyjnej i lub do wyłączenia z Akcji poszczególnych

artykułów wskutek wyczerpania zapasów magazynowych.

 1. Regulamin Promocji jest dostępny w siedzibie każdego z Organizatorów oraz na jego stronie

internetowej.

 1. W okresie trwania Promocji czas realizacji zamówień może zostać wydłużony.
 2. Uczestnik biorąc udział w Promocji, akceptuje jej zasady zawarte w niniejszym Regulaminie i

oświadcza, że zapoznał się z jej zasadami, określonymi w Regulaminem i nie wnosi w tym

zakresie żadnych zastrzeżeń.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl